Foresight

Student Welfare Group

Archit Tekriwal_Goldman Sachs

Nisarg Shah_Microsoft

Alok Anand Patra_ITC

GSoc_Siddharth Jindal

Schlumberger_Vyom Shrivastava

LinkedIn_Avinash Gupta

Adobe_Sourav-Pal

HUL_Vivek Mathai

Goldman_Sachs_Shubham Jain

ITC_ Pranai Kumar

/

© 2018 Foresight